Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ข้าเจ้า'

ฉัน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน