Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แช'

ว. ไถล ไม่ตรงไปตรงมา.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน