Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'บรูไน'

BRUNEI

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน