Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'อุซเบกิซสถาน'

UZBEKISTAN

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน