Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'redolence'

[n.] ความหอม กลิ่นหอม [syn.] fragranceperfume

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน