Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กาฬ'

(P) black death evil black spots whick are said to erupt just after death

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน