Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ร้อยเอ็ด'

ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงราม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน