Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'Harvard Graphics'

หมายถึง ชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง บริษัท Software Publishing Corporation เป็นผู้ผลิตสำหรับใช้งานด้านการนำเสนองานทางด้านธุรกิจ ใช้เฉพาะบนพีซี

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน