Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'พาณิชยศาสตร์'

น. วิชาว่าด้วยการค้า.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน