Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เต็มไปด้วย'

[v.] be full of

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน