Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'withhold'

ไม่ยอมให้ (อนุมัติ) ยั้งมือ ระงับ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน