Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ภาตระ'

[พาตะระ] น. พี่ชายน้องชาย. (ส. ภฺราตฺฤ).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน