Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เขตปลอดบุหรี่'

[n.] non-smoking area [syn.] ที่ปลอดบุหรี่พื้นที่ปลอดบุหรี่ [ant.] ที่สูบบุหรี่

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน