Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ปาปัว นิวกินี'

PAPUA NEW GUINEA

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน