Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'beginning'

[n.] เริ่มแรก ตอนแรก [syn.] start [ant.] end

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน