Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'risque'

(การกระทำ) ประเจิดประเจ้อ (เสื้อผ้า) โป๊ (หนังสือ เรื่องขบขัน) ค่อนข้างโลน น่าอดสู

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน