Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'โรงสีข้าว'

น. สถานที่สีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักร.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน