Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'มะมื่น'

ดู กระบก.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน