Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เลี่ยง'

see บ่าย เบี่ยง หลบ หลีก

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน