Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แลบลิ้นหลอก'

ก. แลบลิ้นแสดงอาการล้อเลียนหรือเยาะเย้ย.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน