Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'denial'

[n.] การปฎิเสธ การไม่ยอมรับ [syn.] disovowalrejection

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน