Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แจบใจ'

มั่นใจสนิทใจ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน