Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สะดือด่วน'

หมายความว่า ไวในเรื่องเพศ เช่น "นี่เคียวโกะ เธอพึ่งอยู่ ม.3 เองนะ อย่าสะดือด่วนไปหน่อยเลย "

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน