Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ชุมพร'

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี มีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน