Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ม่านบังแดด'

[n.] awning [syn.] ม่านกันแดดที่บังแดด

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน