Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'discreditably'

น่าขายหน้า ไม่น่าเชื่อ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน