Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'คาราวาน'

น. หมู่คนหรือยานพาหนะซึ่งเดินทางไกลร่วมกันเป็นขบวนยาว.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน