Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สอน'

มีพระบรมราโชวาท (พระเจ้าแผ่นดิน) มีพระราโชวาท (พระราฃวงศ์)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน