Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ชิม'

เป็นศัพท์เด็กแนว ใช้เรียกผู้ชายที่เป็นเกย์

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน