Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'บ่จือ'

ไม่เข็ด

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน