Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'MHz'

[abbr.] เมกกะเฮิร์ตซ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน