Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'วันเกิด'

วันพระราชสมภพ (พระราชชนนี พระราชินีพระบรมโอรสาธิราช พระบรมราชกุมารี) วันพระราชสมภพ (พระราชา) วันประสูติ (พระราชวงศ์ทั่วไป)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน