Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'โหยหวน'

[adv.] with a groan

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน