Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'waistband'

เข็มขัด แถบรอบสะเอว ผ้าเคียนพุง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน