Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'into the middle of nowhere'

[idm.] ในที่ห่างไกล อยู่ไกล

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน