Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'porcelain'

กระเบื้องถ้วยชาม เครื่องถ้วยชาม เครื่องลายคราม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน