Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ยม'

จะใช้สื่อถึงความรู้สึกน่าเบื่อ อย่างประโยคที่พูดว่า "วันนี้แกทำตัวยมจังเลย"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน