Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ไบ'

ผู้ชายที่สับสนผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดี แต่ส่วนใหญ่ได้หน้ามันจะลืมหลังซะ60%

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน