Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'wrongdoer'

[n.] ผู้กระทำผิดศีลธรรม ผู้ละเมิดกฎหมาย [syn.] evildoermalefactorsinner

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน