Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กิ๋น'

กิน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน