Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ลูกบาศก์'

น. ลูกเหลี่ยมมี ๖ หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกลูกเต๋าที่ใช้ทอดในการเล่นสกา.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน