Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'do what'

[sl.] พูดว่าอะไร

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน