Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ช่างเรียงพิมพ์'

type compositor

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน