Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ทู่ซี้'

หมายถึง เพื่อนซี้สุดๆ เพื่อนรัก เช่น "ไม่ต้องห่วงนะ เราสองคนเป็นทู่ซี้กัน บอยไม่ทิ้งพีทอยู่แล้ว"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน