Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หักนา'

ถางป่าที่อยู่ในทุ่ง ขุดตอไม้ พร้อมทั้งทำคันนา เพื่อเปลี่ยนสภาพป่าให้ เป็นที่นาทำกิน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน