Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'care about'

[phrv.] ชอบมาก ชื่นชอบ [syn.] care for

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน