Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'วิ่งวุ่น'

to bustle about (for a lost document)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน