Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'export'

เป็นคำสั่งให้นำข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่ง ออกไปเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลในอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่น นำข้อมูลในแฟ้มที่สร้างด้วยโปรแกรม PageMaker ส่งออกไปเก็บในโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word เป็นต้น

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน