Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ในอนาคต'

[adv.] in the future

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน