Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'นิรันดร'

always for ever perpetually eternally

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน