Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ไข้หวัดใหญ่'

[n.] influenza

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน