Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ชัยภูมิ'

ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน