Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เครื่องว่าง'

ของว่าง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน