Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ'

UNITED KINGDOM

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน